ต้นสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. ศึกษาสำรวจประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ และพื้นที่อนุรักษ์
2. จัดทำระเบียบและกลไกเรื่องการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพระดับ หน่วยงานให้เป็นไปตามพันธกรณีของพิธีสารนาโงยาฯ และระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าถึงและการได้รับ ผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554
3. เสริมสร้างสมรรถนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามพันธะกรณีของพิธีสารนาโงยาฯ และระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าถึงและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554
4. การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
5. กิจกรรมขุดลอกและกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำธรรมชาติ บึงบอระเพ็ด หนองหาร และกว๊านพะเยา
6. จัดกิจกรรมฟื้นฟูปลาไทยที่ใกล้สูญพันธุ์ (ปลาน้ำจืดและปลาทะเล)
7. จัดทำมาตรการ แผนการคุ้มครองและฟื้นฟูพืชและสัตว์ในทะเบียนรายชื่อชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของ ประเทศไทย
8. จัดตั้งเครือข่ายคุ้มครองชนิดพันธุ์พื้นเมืองที่ถูกคุกคามโดยชุมชนมีส่วนร่วมควบคู่กับการเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
9. จัดทำโครงการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา ประชามีสุข (อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์)
10. จัดกิจกรรมฟื้นฟูปลาไทยที่ใกล้สูญพันธุ์ (ปลาน้ำจืดและปลาทะเล)
11. จัดทำมาตรการ แผนการคุ้มครองและฟื้นฟูพืชและสัตว์ในทะเบียนรายชื่อชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของ ประเทศไทย
12. จัดตั้งเครือข่ายคุ้มครองชนิดพันธุ์พื้นเมืองที่ถูกคุกคาม โดยชุมชนมีส่วนร่วมควบคู่กับการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
13. จัดทำโครงการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา ประชามีสุข (อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์)
14. กิจกรรมธนาคารเชื้อพันธุ์สัตว์น้ำ เก็บเชื้อพันธุ์สัตว์น้ำในรูปแบบของการเก็บรักษาน้ำเชื้อโดยวิธี แช่แข็ง ณ ธนาคารเชื้อพันธุ์สัตว์น้ำ ได้ 2 ชนิด/สายพันธุ์ต่อปี และนำมาใช้ประโยชน์ในการเพาะ ขยายพันธุ์สัตว์น้ำ
15. ารอนุรักษ์พรรณไม้น้ำพลับพลึงธารเพื่อการใช้ประโยชน์
16. การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
17. การจัดทำธนาคารพันธุกรรมสัตว์น้ำ ดำเนินการเก็บพันธุ์สัตว์น้ำในรูปแบบการเก็บรักษาน้ำเชื้อโดย วิธีแช่ฟอร์มาลินและแอลกอฮอล์ ณ ธนาคารพันธุ์สัตว์น้ำ กรมประมงและมีการนำไปใช้ประโยชน์ใน การวิจัย
18. โครงการวิจัยเทคโนโลยีการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชในธนาคารเชื้อพันธุ์พืช - เทคโนโลยีการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชในธนาคารเชื้อพันธุ์พืช โดยกำลังดำเนินการศึกษา วิธีการทดสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวกวางตุ้ง ผักคะน้า และผักกาดฮ่องเต้ และศึกษาเทคนิคการเก็บรักษาพันธุ์เดือยและชมจันทร์ - เทคโนโลยีการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมในสภาพปลอดเชื้อ โดยดำเนินการศึกษาการอนุรักษ์ พันธุกรรมอ้อย เผือก ในสภาพเยือกแข็ง - การอนุรักษ์พันธุกรรมเจตมูลเพลิงแดง เจตมูลเพลิงขาว ดองดึง และมันเทศ ในสภาพชะลอการ เจริญเติบโต และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสกุลกลอยในรูปหัวจิ๋ว
19. การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย โดยบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานในภาค ประมงจำนวน 60 ครั้ง มีการจัดระเบียบเรือประมงเข้าระบบอย่างถูกต้องทั้งตัวเรือ บุคคลบนเรือ อุปกรณ์ การทำงาน และตรวจสอบการควบคุมเรือเข้าออกท่า
20. ตรวจติดตามและควบคุมการทำประมง 1,849 ครั้ง จับกุมผู้กระทำผิด พรก.ประมงจำนวน 676 คดี 1,162 ราย ออกมาตรการจัดการทรัพยากรประมงได้จำนวน 18 เรื่อง ออกใบอนุญาตทำการ ประมง 45,621 ฉบับ และให้บริการด้านกฎหมาย 689 ครั้ง
21. จัดทำพระราชกำหนดการประมงปี ๒๕๕๘
22. จัดทำพระราชกำหนดการประมงปี ๒๕๕๘
23. การเฝ้าระวัง ตรวจติดตามและควบคุมการทำประมงพื้นที่ทั่วไปครอบคลุมพื้นที่ ๒๓ จังหวัด ชายทะเล
24. การเฝ้าระวัง ตรวจติดตามและควบคุมการทำประมงพื้นที่ทั่วไปครอบคลุมพื้นที่ ๒๓ จังหวัด ชายทะเล
25. การเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ
26. โครงการยุวและเยาวชนประมง
27. การปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายเฝ้าระวังการทำประมง
28. การกำหนดมาตรการแก้ไขผลกระทบการเก็บเกี่ยวสัตว์น้ำต่อปริมาณสัตว์น้ำสำรองและระบบนิเวศ ที่เป็นแหล่งวางไข่และอนุบาลตัวอ่อน
29. การวิเคราะห์แนวโน้มปริมาณสัตว์น้ำต่อกำลังการจับและศักยภาพการจับสัตว์น้ำ
30. การทบทวนช่องว่างของกฎหมาย นโยบายที่เอื้อต่อการประมงอย่างไม่ยั่งยืน
31. ส่งเสริมอาชีพทดแทนอาชีพที่เกี่ยวกับการทำลายหรือก่อให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
32. การประกาศเขตรักษาพืชพันธุ์และเขตประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมมาตรา ๕๖ และ ๗๗ (กุ้งก้ามแดง) ตามพระราชกำหนดการประมงปี ๒๕๕๘
33. แผนงานวิจัยศึกษาการปรับตัวและการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อระบบการ ผลิตพืชในประเทศไทย วิจัยติดตามการระบาดแมลงศัตรูมะพร้าวและปาล์มน้ำมันภายใต้การ เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและพัฒนาระบบเตือนภัย วิจัยและพัฒนาวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิตพืช เศรษฐกิจ และวิจัยพัฒนาระบบเตือนภัยศัตรูอ้อยในแหล่งปลูกที่สำคัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ
34. การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำ
35. การวิจัยเกี่ยวกับสัตว์น้ำและพืชต่างถิ่นที่รุกราน โดยจัดทำชุดโครงการวิจัยสัตว์น้ำต่างถิ่นที่รุกราน และมีแนวโน้มที่จะรุกรานในแหล่งน้ำของประเทศไทย
36. การแก้ไขปัญหาการเกิดโรคระบาดในกุ้ง
37. ส่งเสริมการขยายพื้นที่อนุรักษ์สัตว์น้ำเพื่อการประมงทะเลพื้นบ้าน และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
38. จัดทำแผนบูรณะฟื้นฟูแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (บึงบอระเพ็ด หนองหาร กว๊านพะเยา)
39. ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างมีประสิทธิผล
40. จัดอบรมอนุกรมวิธานสัตว์น้ำและสัตว์น้ำวัยอ่อน
41. การนำมติ ครม. ปี ๒๕๕๒ ตามมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทยมาบรรจุในแผนเพื่อ ปฏิบัติ
42. ศึกษา สำรวจ รวบรวม และประเมินเส้นทางและวิธีการเข้ามาของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นทั้งการตั้งใจ นำเข้ามาและติดเข้ามากับสิ่งอื่น รวมถึงปัจจัยในการแพร่ระบาด แนวโน้ม และความรุนแรงในการ รุกรานและผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้งจัดทำมาตรการกำจัดและควบคุม
43. จัดทำแนวทางประเมินชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่อาจส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ เศรษฐกิจ และสุขอนามัยของประชาชนในประเทศ
44. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสถานะระดับการใกล้สูญพันธุ์และสัตว์น้ำชนิดใหม่ที่ค้นพบ
45. ศึกษาวิเคราะห์ความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อควบคุมดูแลสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ที่ นำไปใช้เป็นอาหารคน อาหารสัตว์ และกระบวนการแปรรูป
46. การเข้าร่วมประชุมสัมมนาในด้านการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับชาติ
47. เพิ่มประสิทธิภาพและขยายเครือข่ายศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ทางชีวภาพ (BCH)
48. จัดตั้งกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ (ABS-CH) ใน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร กฎเกณฑ์ งานวิจัยเรื่องการเข้าถึงและการ แบ่งปันผลประโยชน์
49. สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางระมัดระวังล่วงหน้าในการเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตดัดแปลง พันธุกรรมเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนอย่างปลอดภัย
50. กิจกรรม นักศึกษาฝึกงาน เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
51. การสำรวจและรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรประมงเพื่อใช้ในการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY)เรือประมง
52. โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ปี 2560 จำนวน 20 ชุมชน ปี2561 จำนวน 19 ชุมน ปี2562 จำนวน 18 ชุมชน
53. สื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ และจัดทำสื่อ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลาย ทางชีวภาพให้กับเจ้าหน้าที่ ชุมชน และภาคส่วนต่าง ๆ มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงวิธีการ ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
54. บูรณาการประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เข้าสู่นโยบาย แผน และดำเนินการของภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง
55. จัดตั้งและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย คุ้มครอง เฝ้าระวังชนิดพันธุ์ หากพืชที่ถูกคุกคาม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนควบคู่กับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
56. โครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและจัดทำฐานข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โค้ดของพืชที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ (ปี พ.ศ. 2561-2562)
57. ประเมินประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมาย
58. ศึกษาสำรวจประเมินสถานภาพความหลากหลาย ทางชีวภาพในระบบนิเวศ และพื้นที่อนุรักษ์
59. การฟื้นฟูทรัพยากรฝั่งทะเลโดยการจัดสร้าง ปะการังเทียมแบบบูรณาการ
60. จัดทำแนวทางและมาตรการ อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืช สัตว์ในทะเบียนสถานภาพชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทย (Thailand red data)
61. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำชนิดหายาก และถูกคุกคามในแหล่งธรรมชาติ
62. จัดอบรมการคุ้มครองและฟื้นฟูชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น และชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามแก่ชุมชนท้องถิ่น
63. การจัดตั้งเครือข่ายคุ้มครองชนิดพันธุ์พื้นเมือง ที่ถูกคุกคามโดยชุมชนมีส่วนร่วม ควบคู่กับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
64. โครงการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ
65. โครงการวิจัย นิเวศวิทยา และดีเอ็มเอบาร์โค้ดของแมลงคุ้มครองบางชนิดในภาคเหนือของประเทศไทย
66. ส่งเสริมการจัดการสัตว์น้ำเพื่อการประมง ตามข้อถือปฏิบัติเพื่อการประมงอย่างรับผิดชอบ (code of conduct for responsible fisheries)
67. จัดทำแผนแม่บทชุมชนเพื่อฟื้นฟูที่หนองหารอย่างมีส่วนร่วม
68. ศึกษาและจัดลำดับความสำคัญของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ที่รุกรานที่ควรป้องกันควบคุม กำจัดแหล่ง/หรือใช้ประโยชน์และกำหนดมาตรการในการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานเหล่านั้น
69. สำรวจจัดทำทะเบียน และกำหนดมาตรการ จัดการชนิดต่างถิ่นที่รุกรานในระบบนิเวศที่สำคัญของประเทศไทย
70. ป้องกันและควบคุมวัชพืชน้ำ
71. ศึกษาและประเมินชนิดพันธุ์ต่างถิ่น รวมถึงจัดลำดับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในพื้นที่อนุรักษ์
72. ศึกษาวิจัย เพื่อป้องกันการนำเข้าชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ผ่านเส้นทางแพร่ระบาดที่สำคัญโดยเฉพาะชนิดพันธุ์ ต่างถิ่นที่ถูกนำเข้ามาเป็นสัตว์เลี้ยง สัตว์ และปลาสวยงาม ตลอดจนเหยื่อและอาหารที่มีชีวิต เพื่อวางมาตรการและกลไกภายในประเทศให้สามารถควบคุมและจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีลำดับความสำคัญสูง
73. ติดตามตรวจสอบชนิดพันธุ์ต่างถิ่น จากการนำเข้า โดยไม่เจตนา โดยเฉพาะจากการขนส่งและคมนาคม
74. จัดทำเครื่องมืออย่างง่ายสำหรับการจำแนกชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานความหลากหลายทางชีวภาพ
75. สนับสนุนการจัดทำและปรับปรุงกฎระเบียบและกลไกการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ฯ ของหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรม
76. จัดทำคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ (Biobank) ระดับชาติ ให้ครอบคลุมพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ รวมถึงข้อมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ และวิจัยที่เกี่ยวข้อง
77. รวบรวมและปรับปรุงข้อมูลชนิดพันธุ์ในประเทศไทยให้เป็นปัจจุบันทั้งชนิดพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ และเผยแพร่ในระบบเครือข่ายข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
78. จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพด้านการประมงให้มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอีกทั้งสามารถบูรณาการและเชื่อมโยงกันได้ระหว่างหน่วยงาน
79. ปรับปรุงข้อมูลสถานภาพชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทย (Thailand's red data)
80. จัดสรรทุนเล่าเรียนสาขาอนุกรมวิธานตามพันธุ์ปศุสัตว์ความต้องการของหน่วยงาน และจัดการฝึกอบรมและดูงานด้านอนุกรมวิธานอย่างต่อเนื่อง
81. สำรวจชนิดพันธุ์สัตว์น้ำ และพันธุ์ปศุสัตว์ที่มีความอดทนต่อสภาวะความแห้งแล้ง ความร้อนและน้ำท่วมขัง และคัดเลือกและเพาะเลี้ยงพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์น้ำ และพันธุ์ปศุสัตว์ที่หลากหลาย
82. อนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชในสภาพ ex situ ได้แก่ Gene bank และ ในรูปแบบ in vitro conservation
83. แผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย ทางชีวภาพของพืช และจุลินทรีย์เพื่อมูลค่าและพัฒนานวัตกรรม
84. ศึกษาเส้นทางและ/หรือวิธีการสำคัญของการแพร่ระบาดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ที่มีความสำคัญสูงและผลักดันการดำเนินงานตามมาตรการในการจัดการเส้นทางและ/หรือวิธีการในการแพร่ระบาดที่สำคัญในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงในส่วนที่ส่งผลต่อความหลากหลายของพืช
85. โครงการการสร้างความเป็นเลิศในการวิจัยสัตว์ป่า
86. โครงการส่งเสริมศักยภาพองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
87. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลา (พันธุ์สัตว์น้ำจืดหายาก)
88. จัดนิทรรศการเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ
89. กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดเนื่องในวันชาติ สปป. ลาว
90. กิจกรรมตรวจรับการรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
91. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์ตาม ISO/IEC ๑๗๐๖๕ จำนวน ๖๐ ฟาร์ม และอบรมหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ๒๗๙ ราย
92. การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้งจากแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเก็บตัวอย่างจากแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อนำมาวิเคราะห์คุณภาพน้ำและรายงานต่อ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเดือนละ ๑ ครั้ง
93. การกำหนดมาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปปฏิบัติ
94. การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย
95. กิจกรรมบริหารจัดการและควบคุมการทำประมง
96. การนำมติ ครม. ปี 2552 ตามมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทยมาบรรจุในแผนเพื่อปฏิบัติ
97. การอนุรักษ์พรรณไม้น้ำพลับพลึงธารเพื่อการใช้ประโยชน์
98. จัดทำธนาคาร DNA (สัตว์น้ำจืด/สัตว์ทะเล)
99. พัฒนาประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
100. เพิ่มสมรรถนะสำหรับนักประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
101. ดำเนินการเพื่อบังคับใช้ร่าง พรบ.ว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ พ.ศ. ..... และจัดทำกฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
102. จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพของกรมประมง